loader image

Владимир Малчев

Член на Съвета на директорите

В качеството си на член на Съвета на директорите подпомага с професионалната си експертиза поставянето и постигане на стратегическите цели в развитието на дружеството. Владимир има дългогодишен опит в качеството си на изпълнителен директор на инвестиционен посредник и публично дружество /АДСИЦ/, търгувано на пода на БФБ.

Магистър по финанси, специалност „Банков мениджмънт“ с магистърска теза: Алокация на инвестиционен портфейл.